mpzpUchwała nr XVII/119/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-03
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki służące naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:
1) dla terenów przeznaczonych na cele rozbudowy układu komunikacyjnego (tereny KDG 1/2 i KDD
1/2) − w wysokości 0,1%;
2) dla terenu MN/U − w wysokości 30%

Zobacz treść planu (PDF).