mpzpUchwała nr 175/XXIX/13 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w granicach wsi Ciepłowody.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-13
 
Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, dla opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na:
1) 1% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.KDW.1, 2.KDW.1, 2.KDW.2, 3.KDW.1;
2) 1% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZŁ.1, ZŁ.2;
3) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MNU.1, MNU.2, MNU.3, MNU.4, MNU.5, MNU.6