mpzpUchwała nr 113/XVII/12 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody w celu umożliwienia rozwoju funkcji rekreacyjno – sportowych w obrębach wsi: Muszkowice – dz. nr 215, Ciepłowody – dz. nr 242, 351 i Kobyla Głowa -dz. nr 73.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-14
 
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej dla opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZT oraz Kg.

Zobacz treść planu (PDF).