mpzpUchwała nr 172/XXXII/09 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek obejmujących udokumentowane złoże „Targowica – Wschód” oraz dla działki o nr ewid. 52 (A.M.1) położonych w obrębie wsi Targowica, gmina Ciepłowody.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-09-10
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 30%.