mpzpUchwała nr 141/XXV/08 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ciepłowody, gmina Ciepłowody, zmieniającego w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody przyjęty uchwałą nr 175/XXXV/2006 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2006 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-03-30
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).