mpzpUchwała nr XXXIV/162/09 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża kruszywa naturalnego „Bartniki III”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-09-04
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w terenach oznaczonych symbolami PG – w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).