mpzpUchwała nr XIX/138/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy linii EE 110 kV.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-28
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF).