mpzpUchwała nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kolejowej w Ziębicach (działki nr: 528/11 i 528/29).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-25
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem AUG, MWU i KWP w wysokości 20 %.