mpzpUchwała nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kolejowej w Ziębicach (działki nr: 528/16 i 528/7).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-10
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dlaterenu oznaczonego na rysunku planu symbolem AGU i KWP w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).