mpzp Uchwała nr XXV/124/08 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Proboszczów w Gminie Pielgrzymka.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-01-08

Renta planistyczna:

1. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości :
1) dla zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej –10%,
2) dla zabudowy usługowej, produkcji i obsługi rolnictwa 20%.
2. Ustalone w ust.1 pkt 1) i 2) stawki procentowe nie dotyczą terenów będących własnością Gminy Pielgrzymka lub jej jednostek organizacyjnych.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Pielgrzymka.pdf)MPZP Pielgrzymka.pdf[ ]4998 kB