mpzpUchwała nr XVII/253/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych symbolem UC/MN w wysokości 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Akt_reczny.pdf