mpzpUchwała nr XVII/254/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Dolne i Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN” - 10 %, dla terenu usług komercyjnych „UK” – 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Akt_reczny.pdf