mpzpUchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmiec w Gminie Męcinka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-12
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych planem, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).