mpzpUchwała nr XLIX/318/10 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów osadniczych w obrębie Chroślice i Męcinka w Gminie Męcinka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-13
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych planem, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).