mpzpUchwała nr XIV/83/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru komunikacji kolejowej w obrębie wsi Słup.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-28
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową w wysokości 30% dla terenów objętych planem służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).