mpzpUchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego, dla terenu działek nr 172/4 i 173/3, obręb Słup.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-23
 
Renta planistyczna:

Dla terenów 1PG,P, 2ZP i 3EE − ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.