Uchwała nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 1125, 1126, 1123/1

Zobacz treść planu (PDF).