Gmina Nowogrodziec

Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Nowogrodziec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/120/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX/264/08 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Milików w gminie Nowogrodziec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-13

 

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 20%.

 

Zobacz plan (pdf)

Uchwała nr XXXIX/263/08 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty w gminie Nowogrodziec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-13

 

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 20% – dla terenów wyodrębnionych na rys. nr 1 i 1% – dla terenu 01 MN na rys. nr 2.

Zobacz treść planu (pdf)

Uchwała nr XLIV/314/09 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 12 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gierałtów w gminie Nowogrodziec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-06

 

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 20% – dla terenów  wyodrębnionych na rys. nr 1 (za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 05 MN/U, dla którego ustala  się 1%) i 3; 1% – dla terenu 01 ZC na rys. nr 2.

 

Zobacz treść planu (pdf)