mpzpUchwała nr XXXVI/255/09 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenu położonego w obrębie Wierzchosławice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-26
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym
– w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).