mpzpUchwała nr nr XXXVII/260/09 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków – dla miejscowości i obszarów wynikających z wniosków gminy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-23
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości odpowiadającej:
a) 10% − dla terenów o funkcji MW, MN, RM,
b) 20% − dla terenów o funkcji UT,

Zobacz treść planu (PDF).