mpzpUchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Paszowice z dnia 19 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w zachodniej części wsi Kłonice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-11
 
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).