mpzpUchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Paszowice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w zachodniej części wsi Kłonice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-23
 
Renta planistyczna:
 
Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).