mpzpUchwała nr III/10/10 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wądroże Wielkie pod planowane farmy wiatrowe wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębach: Granowice, Mierczyce, Wądroże Wielkie i Skała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-16
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową dla terenów oznaczonych symbolem EW, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy, w wysokości 20%.