mpzp Uchwała nr V/28/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów–Dziwiszów, na obszarze miasta Lubań.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-07

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w wysokości:
1) 0 % - dla terenów oznaczonych symbolami ZC, ZN, ZD, R, G/ZL, WS, KDG, KDD, KDR, G;
2) 30% - dla terenów oznaczonych symbolami MN, U.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (MPZP Lubań.pdf)MPZP Lubań.pdf[ ]120 kB
Download this file (Załącznik2.pdf)Załącznik2.pdf[ ]30 kB
Download this file (Załącznik3.pdf)Załącznik3.pdf[ ]40 kB