mpzp uchwała nr LIII/308/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wpółnocno-zachodniej części miasta Lubań, dla terenu oznaczonego symbolem 1 AG 16

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentowa w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące – w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (MPZP Lubań.pdf)MPZP Lubań.pdf[ ]88 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]19 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]22 kB