mpzp Uchwała nr XXIII/213/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego obejmującej działkę nr 12 położoną w obrębie Uniegoszcz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-20

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowych i rzemieślniczych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej;
3) 1% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Lubań.pdf)MPZP Lubań.pdf[ ]515 kB