mpzp Uchwała nr XXI/193/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 248/2, 248/3, 248/4, 248/5 i 248/6 położone w obrębie Radostów Średni.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) 1% – dla terenów stanowiących własność gminy oraz dla terenów położonych w liniach rozgraniczających
drogi;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej;
3) 25% – dla terenów usługowych i rzemieślniczych.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Lubań.pdf)MPZP Lubań.pdf[ ]465 kB