mpzpUchwała nr XXXVI/275/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym nr 50.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-14
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 0,1% dla terenów komunikacji, zieleni urządzonej, publicznych usług sportu i usług oświaty oraz w wysokości 30% dla pozostałych terenów.