mpzpUchwała nr XVII/156/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 10.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-01
 
Renta planistyczna:
 
Ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.