mpzpUchwała nr XXX/230/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 47.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-22
 
Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).