mpzpUchwała nr XXXIII/248/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 53.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-19
 
Renta planistyczna:
 
Ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).