mpzpUchwała nr XIX/120/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-13
 
Renta planistyczna:

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%.

Zobacz treść planu (PDF).