mpzp Uchwała nr XXXVII/282/09 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ośno.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-17

Renta planistyczna: 

1. Stawkć procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala sić w wysokości 5%, dla terenów MN, U, MN/U. 

2. Dla pozostałych terenów oraz nieruchomości będących własnością Gminy Wiązów powyższą stawę procentową ustala się w wysokości 0%

Zobacz treść planu (PDF).