mpzp uchwała nr XXVIII/157/2012 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 14 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łojowice

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-09

Renta planistyczna:

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5% dla terenów MW, MN,  U/MN, RU, U.

2. Dla pozostałych terenów oraz nieruchomości będących własnością Gminy Wiązów powyższą stawkę  procentową ustala się w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF).