mpzp Uchwała nr XV/92/2011 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 29 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-22

Renta planistyczna:

1. Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia,  w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

1) MN, MNU, RM – 8%

2) U, PU – 8%

3) UK, US − 0,1 %

4) ZL, R, NU, K, E, WS − 0,1%

5) pozostałe tereny − 0,1%

Zobacz treść planu (PDF).