mpzp uchwała nr XXIII/137/12 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-22

Renta planistyczna: 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4.

1. Ustala się następujące stawki procentowe  w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości  objętych niniejszym planem, służące naliczeniu  jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli  nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu  5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu  stały się obowiązujące.

1) MN, MNU, RM 10%;

2) U, PU, 10%;

3) UK, US, 0,1%;

4) ZL, R, NU, K, E, WS, 0,1%;

5) pozostałe tereny 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).