mpzp Uchwała nr XX/118/11 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-22

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których  ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4.

1. Ustala się następujące stawki procentowe  w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości obję- tych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

1) MN, MNU, RM 10%

2) U, PU, 10%

3) UK, US, 0,1%

4) ZL, R, NU, K, E, WS, 0,1 %

5) pozostałe tereny 0,1 %

Zobacz treść planu (PDF).