mpzp Uchwała nr XXXVII/281/09 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jędrzychowice.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-17

Renta planistyczna:

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenów MN, P, U, U/ZP.

2. Dla pozostałych terenów oraz nieruchomości będących własnością Gminy Wiązów powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).