Gmina Jaworzyna Śląska

mpzpUchwała nr XLIII/15/14 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pasieczna w gminie Jaworzyna Śląska


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXI/30/13 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pasieczna w gminie Jaworzyna Śląska


Data uchwalenia: 2013-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXV/52/12 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w mieście Jaworzyna Śląska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2013-03-22

Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik6.jpg
Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.doc
Zalacznik5.doc

mpzpUchwała nr V/10/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 7 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pastuchów w gminie Jaworzyna Śląska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2011-05-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1A.tif
Zalacznik1B.tif
Zalacznik2.doc

mpzpUchwała nr XLIII/26/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrowice Świdnickie w gminie Jaworzyna Śląska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2010-08-13

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) dla terenów U, PU: 30%,
2) dla terenów MNU, MW, MU: 15%
3) dla pozostałych terenów: 0%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.JPG
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc

mpzpUchwała nr XLIII/25/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowice w gminie Jaworzyna Śląska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2010-08-13

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) dla terenów: RU, PU – 30%,
2) dla terenów: MNU, MW, MU – 15%
3) dla pozostałych terenów – 0%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.JPG
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc

mpzpUchwała nr XLI/16/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2010-06-30

Zobacz treść planu (PDF).

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 30%.


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc