mpzp uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Stare Bogaczowice, gm. Stare Bogaczowice.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa  w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).