mpzpUchwała nr VII/124/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kiełczów w Gminie Długołęka – część ”B” w części dotyczącej działek nr 246/4, 250/5 i 250/6 – MPZP Kiełczów szkoła.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-20
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
w wysokości 1 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3