mpzpUchwała nr V/93/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 437/1, po podziale 437/3 w obrębie wsi Długołęka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-09
 
Renta planistyczna:
 

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w wysokości 30% od wzrostu
wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).