mpzpUchwała nr XXXV/403/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka, dla części działek o nr 253/32, 253/33, 253/18, 253/16, 512.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-21
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN i KPJ na 30 %;

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD na 1 %

Zobacz treść planu (PDF).