mpzpUchwała nr V/94/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 79/10 w obrębie wsi Długołęka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-09
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w wysokości 30% od wzrostu
wartości nieruchomości.