mpzpUchwała nr XXXV/402/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Długołęka w Gminie Długołęka obejmującej działki nr 119/1, 119/2 i 120/18.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-16
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w wysokości 1 % od wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).