mpzpUchwała nr XXX/299/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie drogi wojewódzkiej i rzeki Bystrzycy we wsi Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-17
 
Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następujące wielkość stawki procentowej:
1) dla terenów o symbolach 1MN, 2MN i U na 10%;
2) dla pozostałych terenów na 1%.

Zobacz treść planu (PDF).