mpzp Uchwała nr XXXIV/345/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części obrębu Kąty Wrocławskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-12
 
Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następujące wielkości stawki procentowej:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U, w wysokości 20%;
2) dla pozostałych terenów, w wysokości 1%.

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]3784 kB