mpzp Uchwała nr XXXIII/336/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice – Rybnica, w rejonie ulic Fabrycznej i Nowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-11
 
Renta planistyczna: 

Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.), ustala się w wysokości:
1) 10% dla terenów: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 1MW/U;
2) 1% dla pozostałych terenów.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]887 kB