mpzpUchwała nr XXX/300/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadowice, gmina Kąty Wrocławskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-07
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów MN.1 do MN.11, MN.14 do MN.21, MU.1 do MU.4, RM.1, RM.2, MWn, US/UT, UK, KDw.1 do KDw.4
w wysokości 20%, MN.12 i MN.13 w wysokości 10% i dla pozostałych terenów w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF).