mpzpUchwała nr X/63/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żórawina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-14
 
Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30 %.